Om biblioteken

Kvinna tittar upp över en bok

Folkbiblioteken i Sverige regleras av Bibliotekslagen, som bland annat "fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning".

Här kan du också ta del av den lokala folkbiblioteksplanen 2020, antagen av Sollefteå kommunfullmäktige 2019.

Andra dokument som bibliotekets uppdrag vilar på är bl a: